یکی از اعمالی که در تمام ادیان آسمانی به آن سفارش شده است، نوشتن وصیت نامه پیش از مرگ است.
وصيت نامه هايی وجود دارد كه از جهات بسياري در خور توجه و اعتنا هستند.وصيت نامه هاي ارزشمندی که از بزرگان علم و ادب برجاي مانده و شايسته است مانند هر اثري از اين بزرگان مورد شناسايي قرار گیرد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی وصیت نامه بزرگان