رباعیات فرخی یزدی

آنکس که ز راه جور شد شادان کیست

آنکس که ز راه جور شد شادان کیست
ور هست یقین ز دودۀ انسان نیست
گر عاطفه نیست امتیاز بشری
پس فرق میان آدم و حیوان چیست