رباعیات فرخی یزدی

این فقر و فنا برای ما مایل کیست

این فقر و فنا برای ما مایل کیست
وز خواری ما بهر غنی حاصل چیست
گر عقدۀ آز اغنیا آسان شد
دانی که علاج فقرا مشکل نیست