رباعیات فرخی یزدی

این زمزمه های شوم را قائل کیست

این زمزمه های شوم را قائل کیست
واین نغمۀ ناپسند را حاصل چیست
در گفتن حرف حق اثر هست اما
گوینده چو با ارادۀ باطل نیست