رباعیات رودکی

نارفته به شاهراه وصلت گامی
نایافته از حسن جمالت کامی
ناگاه شنیدم ز فلک پیغامی:
کز خم فراق نوش بادت جامی!

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات رودکی نارفته به شاهراه وصلت گامی