رباعیات عبید زاکانی

هر لحظه رسد به من بلائی دیگر

هر لحظه رسد به من بلائی دیگر
آید به دلم زخم ز جائی دیگر
بر درد سری کز فلکم راست بود
امروز فزود درد پائی دیگر