رباعیات انوری

جانا به تن شکسته و عزم درست
عمریست که دل در طلب صحبت تست
وامروز که نومید شد از وصل تو چست
در صبر زد آن دست کز امید بشست

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی رباعی رباعیات انوری جانا به تن شکسته و عزم درست