غزلیات فرخی یزدی

شرط خوبی نیست تنها جان من گفتار خوب
خوبی گفتار داری بایدت رفتار خوب
گر تو تعمیر این ویران عمارت لازم است
باید از بهر مصالح آوری معمار خوب
بت پرست خوب به از خود پرست بد رفیق
یار بد بدتر بود صد بار از اعیار خوب
خوب دانی کیست پیش خوب و بد در روزگار
آنکه می ماند ز کار خوب او آثار خوب
رشتۀ تسبیح سالوسی بد آمد در نظر
زین سپس دست من و زلف تو و زُنار خوب
نام آزادی زبد کیشان نمی آید به ننگ
کشور ویران ما را بود اگر احرار خوب
کار طوفان خوب گفتن نیست هر بیکاره را
کار می خواهد ز اهل کار آن هم کار خوب

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی غزل غزلیات فرخی یزدی شرط خوبی نیست تنها جان من گفتار خوب