غزلیات محمد سلمانی

گفتم بنویسید ولیکن ننوشتند
از زخم دلم یک سر سوزن ننوشتند
وقتی که حریم چمن آماج خطر بود
از خاطر آزردۀ گلشن ننوشتند
پر بود ستون خبر از شایعه اما
از واقعه یک مطلب روشن ننوشتند
یک پلک تر از تشنگیم یاد نکردند
یک بغض از این ابر سترون ننوشتند
از رجعت پاییز به گلشن نسرودند
از آتش افتاده به خرمن ننوشتند
تاریخ نویسان که قلم در در کفشان بود
جز ننگ به پیشانی میهن ننوشتند
یک عمر از این شاخه به آن شاخه پریدند
یک برگ ز خاموشی سوسن ننوشتند
هفتاد من از کاغذ ملت به هدر رفت
افسوس که قانون مدون ننوشتند

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی غزل غزلیات محمد سلمانی گفتم بنویسید ولیکن ننوشتند