غزلیات محمد سلمانی

وقتی که حکمران چمن باد می شود
اول تبر حواله ی شمشاد می شود
دیگر چه مکتب و چه مرام و چه مسلکی؟
در گلشنی که قبله نما باد می شود
بلبل خموش ، غنچه گرفتار ، گل ملول
یعنی چمن مدینه ی بیداد می شود
جایی که سنگ زمزمه ی عشق سر دهد
آنجاست ،تیشه قاتل فرهاد می شود
یک عمر آن که بود مجلد به جلد دوست
در گیر و دار حادثه جلاد می شود
راز قبیله را بفروشد به ارزنی!!
صیدی که سرسپرده ی صیاد می شود
زخمی که اعتماد ز نیرنگ می خورد
هر روز هر چه می گذرد حاد می شود
ساقی ! بریز باده ، مخور غم ، که پیر گفت
روزی بنای میکده آباد می شود

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی غزل غزلیات محمد سلمانی وقتی که حکمران چمن باد می شود