ورق پاره‌های زندان - بزرگ علوی

ورق پاره‌های زندان اثری از بزرگ علوی، به توصیف شرایط سیاسی و اجتماعی دوران پهلوی اول می پردازد. نویسنده به زندگی، سرگذشت و دلایل محکومیت هم‌بندیهایش در قالب پنج داستان کوتاه پرداخته است: «پادنگ»، «انتظار»، «عفو عمومی»، «رقص مرگ»، «ستاره ی دنباله دار»

ورق پاره‌های زندان - بزرگ علوی

زندگی مبارزه است و مبارزه یعنی تبدیل درد شدید به درد خفیف، یعنی بالاخره درد...
ما همه وقتی زیر یوغ شکنجۀ زندگی افتادیم، مجبور هستیم دست و پا بزنیم، فریاد کنیم و همین وسیلۀ بروز احساسات ماست، همین لخته های خونی است که از جگر ما ریخته می شود، همین پاره هایی از روح ماست که به این شکل تجلی میکند. موضوع این است که دردها و شادمانی های خودمان را بهر راهی که هست بیان کنیم. اما درد کشیده بهتر پی به درد دیگران می برد.

اگر اختلاس یا جنس قاچاقی وارد میکردند، سهمشان صدمرتبه خفیف تر از مجازات دیگران بود، و البته این مهربانی را با زندانیان سیاسی نداشتند. - خوب این علت داشت، این نانی بود که مامورین و رئیس زندان به این زندانیان قرض میدادند.
برای آنکه آسان بود که رئیس زندان بجرم اختلاس و دزدی و یا رشوه خودش در زندان بیفتد، اما آیا ممکن بود که آقای رئیس زندان به اتهام اقدام بر علیه حکومت استبداد که حالا اسمش اقدام بر علیه سلطنت مشروطه است به زندان بیفتد؟

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب ورق پاره‌های زندان - بزرگ علوی