دختر زرین چشم - انوره دو بالزاک

دختر زرین چشم (دختر چشم طلائی) اثری از انوره دو بالزاک می باشد. ابتدای کتاب به تشریح حال و هوا و بدبختیهای پاریس آن زمان پرداخته است. دختر زرین چشم داستان «هانری دومارسه» فرزند نامشروع «لرد دودلی» است. «لرد دودلی» فرزندان نامشروع دیگری هم دارد و هیچکدام از فرزندان از وجود خواهران و برداران خود آگاه نیستند و...

دختر زرین چشم - انوره دو بالزاک

زندگی رودخانه ای است که انسان برای استفاده از آن خود را به آب می زند...زندگانی کمدی تعجب آوری است.
این چیزهای نامربوط و بیهوده ای که در نظام اجتماعی ما دیده می شود مرا دچار وحشت می سازد...

عشق در نظر جوانان زیباترین عواطف است، چیزی است که حیات نوینی می بخشد... با نیروی سحرآمیز خود که مانند اشعه آفتاب است، زیباترین الهامها و بلندترین افکار را در وجود انسان بیدار می کند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب دختر زرین چشم - انوره دو بالزاک