زناشویی و اخلاق - برتراند راسل

برتراند راسل هدف خود از نوشتن کتاب «زناشویی و اخلاق» را نه تبلیغ هرزگی، که آگاه نمودن مردم از مجهولات و شکستن برخی از تابوهای به اصطلاح اخلاقی می داند.و به مفهوم خانواده و سیر تاریخی حاکم بر آن و به نقد بایدها و نبایدهای اخلاق جنسی می پردازد.

زناشویی و اخلاق - برتراند راسل

در طرز برخورد بسیاري از جماعات با عشق، دو پهلوئی عجیبی بچشم می خورد. از طرفی، موضوع عمدة شعر و رمانها و نمایشنامه ها است و از طرف دیگر بیشتر جامعه شناسان معتبر آنرا بکلی از نظر دور می دارند و در طرح هایی که براي اصلاح وضع سیاسی و اقتصادي عنوان می شود توجهی بدان نمی کنند. من تصور نمی کنم که این طرز برخورد، منطقی و موجه باشد. به نظر من عشق یکی از عوامل مهم زندگی آدمی است و به همین جهت هر سیستم اجتماعی را که بی جهت مانع از رشد و گسترش آزاد آن گردد بد و نامناسب می دانم .

بیشتر مردم از سردی و خشونت محیط می نالند و از این بابت ابراز نگرانی می کنند. مردم تشنۀ محبتند، و همین اشتیاق است که مردان در پس پردۀ غرولند خویش مخفی می دارند، عشق پرشور و متقابل چنین احساسی را از بین می برد. دیوارهای من«Ego» را در هم می ریزد و از ترکیب دو وجود، وجود واحدی پدید می آورد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب زناشویی و اخلاق - برتراند راسل