یکی بود و یکی نبود - محمدعلی جمال زاده‌

عادت هم حقیقتاً مثل گدای سامری و گربۀ خانگی و یهودی طلب کار و کوت کش (یا به قول تهرانی ها «کناس») اصفهانی است که هزار بار از این در بیرونش کنی، از در دیگر می آید.

نوشتن دیدگاه