یازده دقیقه ـ پائولو کوئیلو

یازده دقیقه "3"

آنچه موجب ایجاد انگیزه در دنیا می شود، جستجوی لذت نیست، بلکه صرفنظر کردن از چیزهایی است که در ظاهر بسیار مهم به نظر می رسند...