یازده دقیقه ـ پائولو کوئیلو

آنچه موجب ایجاد انگیزه در دنیا می شود، جستجوی لذت نیست، بلکه صرفنظر کردن از چیزهایی است که در ظاهر بسیار مهم به نظر می رسند...

نوشتن دیدگاه