یازده دقیقه ـ پائولو کوئیلو

افرادی هستند که هرگز جرات نمی کنند به روح خود بنگرند. سعی نمی کنند بدانند که میل به وحشیگری از کجا سرچشمه می گیرد. جرات نمی کنند بفهمند که خواب، درد، و عشق ... مرز تجربه های انسانهاست، کسی زندگی را می شناسد که با این مرزها آشنا باشد. کار سایر مردم گذراندن زمان، پیر شدن و مردن است، بدون اینکه واقعاٌ بدانند در این دنیا چه می کنند.

نوشتن دیدگاه