یازده دقیقه ـ پائولو کوئیلو

کتاب یازده دقیقه نوشته نویسنده نامدار پائولو کوئلیو است.
داستان دختری بلند پرواز به نام ماریاست که با مشکلاتی برخورد می کند و مجبور می شود برای رسیدن به آرزوهایش تن به هر کاری دهد و...

یازده دقیقه

آنچه موجب ایجاد انگیزه در دنیا می شود، جستجوی لذت نیست، بلکه صرفنظر کردن از چیزهایی است که در ظاهر بسیار مهم به نظر می رسند...

افرادی هستند که هرگز جرات نمی کنند به روح خود بنگرند. سعی نمی کنند بدانند که میل به وحشیگری از کجا سرچشمه می گیرد. جرات نمی کنند بفهمند که خواب، درد، و عشق ... مرز تجربه های انسانهاست، کسی زندگی را می شناسد که با این مرزها آشنا باشد. کار سایر مردم گذراندن زمان، پیر شدن و مردن است، بدون اینکه واقعاٌ بدانند در این دنیا چه می کنند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب یازده دقیقه ـ پائولو کوئیلو