وقتی پتی به دانشكده می رفت - جین وبستر

«وقتی پتی به دانشكده می رفت» نوشتۀ جین وبستر، خاطرات «پتی»، دختری باهوش ، شوخ و سرشار از شیطنت است. در این کتاب شيرين كاریهای پتی در دوران دانشکده با زبان طنز آمده است.

وقتی پتی به دانشكده می رفت - جین وبستر

پتی با بیزاری پرسید:
اگر قرار باشد از خودت برده ای برای همه قوانین پوچ درست کنی، پس تو زندگی از چی لذت ببری؟
پریسیلا گفت: من نمی فهمم که چرا تو بیشتر از بقیه ما حق داری قوانین را زیر پا بگذاری ؟
پتی شانه هایش را بالا انداخت:
من این حق را براي خودم محفوظ میدارم و بقیه هم می توانند همین کار را بکنند.
پریسیلا با حرارت پاسخ داد:
بقیه نمی توانند چون اگر این کار را بکنند دیگر قانونی در دانشکده باقی نمی ماند.

وقتي مجبوری موضوعی را براي يك زن توضيح بدهی ، بهتر است برايش نامه بنويسي. اما وقتي طرف يك مرد است، هميشه شخصا توضيح بده.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب وقتی پتی به دانشكده می رفت - جین وبستر