زندگی کوتاه است - یوستین گردر

اگر خدایی وجود دارد، باشد که از سر گناهان تو بگذرد. جه بسا روزی هم تو را به دلیل آنکه به تمام لذت های زندگی پشت کردی، داوری کنند. تو عشق را انکار می کنی، شاید بشود آنرا بخشید. اما انکار عشق به نام خداوند، بخشیدنی است؟
زندگی بس کوتاه است و ما بس اندک از آن می دانیم... باشد که خدا تو را برای تمام عشق و محبتی که نفی کرده ای،ببخشاید.

نوشتن دیدگاه