زندگی کوتاه است - یوستین گردر

زندگی کوتاه است "3"

زندگی به قدری کوتاه است که ما وقت نداریم دربارۀ عشق پیش داوری کنیم. انسانها باید ابتدا بزیند، آن گاه فلسفه بافی کنند.