زندگی کوتاه است - یوستین گردر

زندگی به قدری کوتاه است که ما وقت نداریم دربارۀ عشق پیش داوری کنیم. انسانها باید ابتدا بزیند، آن گاه فلسفه بافی کنند.

نوشتن دیدگاه