زندگی کوتاه است - یوستین گردر

زندگی کوتاه است نوشتهٔ یوستین گردر، نقدی بر اعترافات معروف آگوستین قدیس است که در قالب نامه‌ای از زبان معشوقه‌ی دوران جوانی او نوشته شده است.
یوستین گردر در آرژانتین یک نسخه دست نوشتهٔ قدیمی به نام دفترچه یادداشت فلوریا را از یک کتاب‌فروشی کوچک به قیمت بالا خریداری می کند. دست نوشته هایی که در آن «فلوریا آملیا» در نامه‌ای عاشقانه به چندین سال زندگی خود با معشوقِ اینک خشکِ مقدس شده‌اش (آگوستین) پرداخته و تفکرات او را نقد می کند.

زندگی کوتاه است - یوستین گردر

آیا به یاد می آوری غنچه ها را بیش از آنکه بشکفند، نوازش می کردی؟ چگونه از چیدن من لذت می بردی؟ چگونه عطر مرا به مشام جان می نوشیدی؟ و از وجود من تغذیه می کردی؟ بعد ترکم کردی و مرا به بهای رستگاری روحت فروختی. شگفتا از این بی وفایی. چه گناهی، اورل عزیز. نه، من به خدایی که از آدم قربانی می خواهد باور ندارم. من به خدایی که زندگی زنی را به باد می دهد تا روح مردی را رستگار کند، ایمان ندارم.

به گفتۀ تاکیتوس «غم خوردن در مصیبت شایسته ی زنان است و یاد کردن آن شایستۀ مردان» اما تو حتی به یاد هم نمی آوری!

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب زندگی کوتاه است - یوستین گردر