زندگی کوتاه است - یوستین گردر

زندگی کوتاه است نوشتهٔ یوستین گردر، نقدی بر اعترافات معروف آگوستین قدیس است که در قالب نامه‌ای از زبان معشوقه‌ی دوران جوانی او نوشته شده است.
یوستین گردر در آرژانتین یک نسخه دست نوشتهٔ قدیمی به نام دفترچه یادداشت فلوریا را از یک کتاب‌فروشی کوچک به قیمت بالا خریداری می کند. دست نوشته هایی که در آن «فلوریا آملیا» در نامه‌ای عاشقانه به چندین سال زندگی خود با معشوقِ اینک خشکِ مقدس شده‌اش (آگوستین) پرداخته و تفکرات او را نقد می کند.

زندگی کوتاه است - یوستین گردر

اگر خدایی وجود دارد، باشد که از سر گناهان تو بگذرد. جه بسا روزی هم تو را به دلیل آنکه به تمام لذت های زندگی پشت کردی، داوری کنند. تو عشق را انکار می کنی، شاید بشود آنرا بخشید. اما انکار عشق به نام خداوند، بخشیدنی است؟
زندگی بس کوتاه است و ما بس اندک از آن می دانیم... باشد که خدا تو را برای تمام عشق و محبتی که نفی کرده ای،ببخشاید.

زندگی به قدری کوتاه است که ما وقت نداریم دربارۀ عشق پیش داوری کنیم. انسانها باید ابتدا بزیند، آن گاه فلسفه بافی کنند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب زندگی کوتاه است - یوستین گردر