ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد - پائولو کوئلیو

«ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد»  رمانی از پائولو کوئلیو، داستان دختری به نام «ورونیکا» که بدون هیچ مشکلی در زندگی تصمیم به خودکشی میگیرد ، امّا خودکشی وی ناموفق بوده و او را به آسایشگاه روانی «ویلت» منتقل میکنند. ورونیکا در ویلت مطلع می شود که  تنها 7 روز برای ادامه زندگی فرصت دارد و...

ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد - پائولو کوئلیو

ادوارد بیشتر و بیشتر عاشق می شد، مادرش نگران به سراغ شوهر(سفیر) رفت تا با او صحبت کند.
سفیر گفت: هنر سیاست این است که بگذاری حریفت منتظر بماند. و از آن گذشته، هرگز نمی توانی بر اولین عشق یک نفر غلبه کنی، خودش تمام می شود.

اگر خودت را مجبور کنی که مثل دیگران باشی، بیماری است: سبب روان‌نژندی، روان‌پریشی، و بیماری سوء‌ظن می‌شود. یک تخدیش طبیعت است، بر خلاف قوانین خداست، چون خداوند در تمام بیشه‌ها و جنگل‌های دنیا، حتی یک برگ را شبیه به برگ دیگر نیافریده. 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد - پائولو کوئلیو