ویکنت دو نیم شده - ایتالو کالوینو

«ویکنت دو نیم شده» اثری از ایتالو کالوینو می باشد. «ویکنت مداردو» برای جنگ با عثمانی‌ها راهی میدان نبرد می شود اما در میدان جنگ زخمی و بدنش دو نیمه می شود. هر نیمه جداگانه به‌وسیلۀ گروهی درمان شده و به زادگاهش بر می گردند. نیمه ای حاوی تمامی خوبی ها و دیگری حاوی همه بدی ها و شرهای ویکنت است. دو نیمه هیچ‌کدام به‌تنهایی کامل نیستند و هر دونیمۀ خیر و شر (نیمی شر مطلق و نیمی خیر مطلق) برای مردم دردسرساز می شوند...

ویکنت دو نیم شده - ایتالو کالوینو

به اتفاق هم کارهای خوب کردن ، تنها روش برای دوست داشتن همدیگر است.

منتظر ماندن از خصوصیات بشر است. آدم درست کار با اعتماد منتظر می ماند و نادرست با ترس.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب ویکنت دو نیم شده - ایتالو کالوینو