طغیان - چارلز دیکنز

طغیان رمانی از چارلز دیکنز، ترجمه ناقصی از کتاب نیکلاس نیکلبی است.
نیکلاس نیکلبی فرزند نجیب زاده تهیدستی است که به عنوان آموزگار دون‌پایه، در دبستانی دورافتاده کاری می‌گیرد. درآنجا از دست اسکویرز(مدیر مدرسه) و همسرش طوری ستم می‌بیند که سرانجام با پسرکی به نام اسمایک که آماج و هدف خشونت و بیداد مدیر و همسرش است از آنجا می‌گریزد.
رمان طغیان ترجمه ای از بخش اول کتاب نیکلاس نیکلبی است.

طغیان - چارلز دیکنز

کینه، کلمۀ کوچکی است اما به همان اندازه احساسی عجیب و ناشناخته است. در فرهنگ لغت ترکیبی از ناسازگاریها است. اما در بطن افراد همچنان مرموز و گیج کننده است.

دوشیزه کروی گفت:
- منظورت این نیست که واقعاً می خواههی در این هوای سرد زمستان به بورکشایر بروی آقای نیکلی؟
نیکلاس جواب دداد:
- در واقع می خواهم چنین کاری بکنم، می دانید، وقتی شیطان می راند، ناچار باید تسلیم شد. احتیاج رانندۀ من است و این تنها نامی است که می توان رویش گذاشت.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب طغیان - چارلز دیکنز