طرحی برای انقلاب در نیویورک - آلن رب گری یه

آلن رب گری یه در «طرحی برای انقلاب در نیویورک» دنیای پرخشونت انسان امروز را نشان داده که از هیچ اقدامی؛ آدم کشی، دزدی، تجاوز و خشونت، شکنجه و سوء استفاده از کودکان فروگذار نمی کند.

طرحی برای انقلاب در نیویورک - آلن رب گری یه

آگهی تبلیغاتی، چهره‌ی بزرگ و تمام رخ زن جوانی را نشان می‌دهد که چشم‌هایش با نوار سیاهی بسته شده و دهانش نیمه‌باز است. تا آنجا که سرعت قطار اجازه می‌دهد، می‌توان تشخیص داد که تصویر، عکس رنگی بسیار هنرمندانه‌ای است، با رنگ‌های زنده که چهره‌ی زن جوان را روی زمینه‌ی تیره‌ی آن به طرز تحسین‌آمیزی برجسته نشان می‌دهد.
درست زیر چانه‌ی خوش ترکیب و بی‌نقص زن جوان، در متن مختصر و فشرده‌ی تبلیغ که با حروف پیچ و خم‌داری نوشته شده، کلمه‌ی «فردا...» را می‌توان خواند. در آخرین آگهی روی دیوار که در انتهای ایستگاه چسبانده شده دستی ماهر و کارکشته، با همان حروف و با همان طرز نوشتن ولی با رنگ قرمز و در محل نوشته‌ی متن، دنبال کلمه‌ی فردا افزوده است: «انقلاب»

پولی که پدر مادرها می دهند پول واقعی نیست . صیقلی است و هیچ بویی هم نمی دهد مگر بوی مرکب شیمیایی . آن ها اسکناس های نویی هستند که باید خودشان چاپ کرده باشند . پولی که آدم خودش به دست می آورد کاملا مچاله شده است، با پارگی های کوچک ، کمی چرب به علت کثیف بودن ، لمس کردنش لذت بخش است

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب طرحی برای انقلاب در نیویورک - آلن رب گری یه