تصویر کهنه - ایزابل آلنده

«تصویر کهنه» با عنوان دیگر«چهره‌ای به رنگ سپیا» نوشتۀ ایزابل آلنده، وقایع تاریخی را در قالب داستان بیان می کند و به شرح تاریخ زندگی یک خانوادۀ در هم تنیده و پیچیده می پردازد.

تصویر کهنه - ایزابل آلنده

مادربزرگ برایم توضیح می داد بهترین و خوش طعم ترین نوع انگور در زمین های غنی به دست نمی آید، بلکه در شن زارها رشد می کند، بوتۀ مو با سرسختی مادرانه ای آن قدر ریشه هایش را در خاک می دواند و از موانع گذر می کند تا از هر قطرۀ آب استفاده کند. مادربزرگم  برایم توضیح داد به این خاطر است که انگورهایش تمام مزه را در خود جمع می کند و تاکستان ها مثل آدمها هستند، هر چه شرایط زندگی شان سخت تر باشد، میوۀ بهتری می دهند.

سنیوریتا قسم می خورد که از اصلیت من هیچ چیز نمی داند و اضافه کرد دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. زیرا در زندگی مهم این نیست که از کجا می آیی، بلکه تنها نکتۀ با اهمیت این است که به کجا می روی، ولی وقتی نظریۀ زنتیک «مندل» را درس می داد اعتراف کرد که دلایل زیادی هستند که ما را به شناخت اجدادمان وادار می سازد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب تصویر کهنه - ایزابل آلنده