تسخیر سعادت - برتراند راسل

تسخیر سعادت(شاهراه خوشبختي) اثری از برتراند راسل است .در مقدمه کتاب آمده است:«این کتاب خطاب به اهل فضل و دانش نیست و یا آن دسته و جماعتی که می‌پندارند نکته‌های اخلاقی زندگی را باید از راه گفت و شنود آموخت. در صفحات این اثر، رموز فلسفی و یا سخنان علمی نخواهید یافت، منظورم فقط این بوده است که دانستنی‌های منطبق با ذوق سلیم را برجسته نمایم. راجع به دستورات مذکور در این کتاب هم باید خاطرنشان کنم که همه‌ی آنها مبتنی بر تجربه‌ها و مشاهدات خودم در عرصه‌ی زندگی است و هر وقت که خود، این قواعد و اصول را به کار برده‌ام خوشی بیشتری نصیبم شده است . از این رو امیدوارم که در میان انبوه جمعیت بشری، کسان بسیاری خواه زن یا مرد که گرفتار بدبختی‌اند بی‌آنکه طرفی از آن بربندند به وسیله‌ی راه و روشی که در این کتاب باز نموده‌ام علاج گرفتاری خویش و طریق پیش‌گیری از آنرا در یابند. به نظر من بسا کسانی که از نعمت خوشبختی محرومند بر اثر جهد و تلاش پی‌گیر در پیروی از قواعد مندرج در این کتاب خواهند توانست راز سعادت را بدست آورند»

تسخیر سعادت - برتراند راسل

حظ و لذت منزلت وپدر و مادری دو ریشه ی بدوی دارد. از یک طرف این احساس است که جزئی از وجود انسان صورت خارجی یافته است که بعد از مرگ او دوام خواهد یافت و سپس به همین منوال دوام بیشتری نیز در پیش خواهد بود بدین وسیله پایداری نسل و تبار انسان تأمین می شود. از طرف دیگر آمیزش کاملی از حس قدرت خواهی و مهر و محبت انسانی است.

بعد از اضطراب شاید حسد قویترین عامل بدبختی است. حسادت یا رشک را می توان یکی از شایعترین و ریشه دارترین انفعالت انسانی محسوب داشت...
آیا حسد چاره دارد؟ مقدسان از خودگذشتگی را علاج آن می شمارند هرچند که در مورد این طبقه نیز به هیچ وجه رشک بر مقدسان دیگر غیرممکن نیست.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب تسخیر سعادت - برتراند راسل