طاعون - آلبرکامو

طاعون رمانی نوشتهٔ آلبر کامو است.
وقایع رمان در شهری از الجزایر به نام اُران رخ می‌دهد وداستان از زبان راوی دکتر ریو نقل می شود.
داستان با پوچی و ناامیدی آغاز و با اتحاد و همبستگی و عصیان در برابر نیروهای شر ختم می شود.

طاعون

درون بعضی از آن ها، بر اثر طاعون، چنان بدبینی عمیقی ریشه کرده بود که نمی توانستند خود را از آن نجات دهند. امید در دل آن ها جایگاهی پیدا نمی کرد. حتی وقتی که طاعون پایان یافته بود، آنان بر حسب معیارهای خود زندگی می کردند.

این دنیای بی عشق به منزله ی دنیای مرده ای است و پیوسته ساعتی فرا می رسد که انسان از زندان ها و کار و تلاش خسته می شود و چهره ی عزیز و قلبی را که از مهربانی شکفته باشد می خواهد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب طاعون - آلبرکامو