انسان طاغی - آلبرکامو

انسان طاغی کتابی از آلبر کامو است که به طغیان متافیزیکی، طغیان تاریخی، طغیان و هنر و... می‌پردازد.
هدف این رساله، درک واقعیت امروز، یعنی جنایت منطقی و بررسی تفصیلی استدلال هایی است که جنایت منطقی بر پایه آنها به حیات خود ادامه می دهد .

انسان طاغی - آلبرکامو

آرزوی تملک، تنها شکل دیگری از آرزوی دوام است. همین آرزو ست که توهم ناتوان عشق را تشکیل می‌دهد. هیچ موجود انسانی، حتی شورمندترین معشوق و شیداترین عاشق هرگز ملک ما نیست. در این زمین بی ترحم که عاشقان، غالباً با مرگ از هم جدا می‌شوند و همواره در فراق زاده می‌شوند، تملک تام و تمام موجود انسانی دیگر و اتحاد کامل در تمامی عمر، رؤیاهای ناممکنی بیش نیست. آرزوی تملک بدان پایه سیری ناپذیر است که حتی از نفس عشق در می‌گذرد.

نه استیلای کامل از طریق قانون و نه آزادی مطلق گزینش، هیچ یک نشانه ی آزادی نیستند. بی نظمی هم شکلی از بردگی است. آزادی تنها در دنیایی وجود دارد که آنچه ممکن است در کنار آنچه ممکن نیست، تعریف شود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب انسان طاغی - آلبرکامو