سقوط - آلبرکامو

سقوط نام کتابی است از آلبر کامو است.
سقوط رمانی است فلسفی که از زبان یک وکیل روایت می‌شود. او داستان زندگی‌اش را دررستورانی برای غریبه‌ای اعتراف و بازگو میکند و...

سقوط - آلبرکامو

تشخیص باطن کسی که دروغ می گوید از کسی که راست می گوید آسان تر است. حقیقت همچون روشنایی چشم را کور می کند. دروغ، بر عکس، همچون آفتابی که در حال برخاستن یا فرو خفتن است به همه چیز جلوه می بخشد.

مردم از انگیزه های شما و صداقت شما و اهمیت رنج هایتان جز با مرگ شما متقاعد نمی شوند. تا وقتی که زنده اید، وضع شما برایشان مشکوک است، فقط شایسته ی تردید آن ها هستید.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب سقوط - آلبرکامو