سلوک - محمود دولت‌آبادی

عجیب ترین خوی آدمی این است که می داند فعلی بد و آسیب رسان است اما آن را انجام می دهد و به کرات هم هر آدمی دانسته ونداانسته به نوعی در لجاجت و تعارض با خود به سر می برد و هیچ دیگری ویرانگرتر از خود آدمی نسبت به خودش نیست...

نوشتن دیدگاه