جاي خالي سلوچ - محمود دولت آبادي

جای خالی سلوچ رمانی از محمود دولت‌آبادی است که به زبانهای مختلف ترجمه شده است.

جای خالی سلوچ ، جای خالی مرد،شوهر و پدری است که بطور ناگهانی ناپدید شده و جای خالی اش به شکل بسیار محسوسی خود نمایی می کند.روایت دردمندانه زندگی یک زن روستایی که سعی می‌کند کانون خانواده را همچنان حفظ کند...

جای خالی سلوچ

دیگرانی همیشه هستند که بار کینه را به کنایه بر زبان می آورند.این دیگران به گمان خود زیرکند!
غافل از اینکه نه زیرک ، دو رویه اند و جرات یکرویگی شان نیست...

حتما نباید کسی پدرت را کشته باشد تا تو از او بیزار باشی. آدم هایی یافت می شوند که راه رفتنشان، گفتنشان، نگاهشان و حتی لبخندشان در تو بیزاری می رویاند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب جاي خالي سلوچ - محمود دولت آبادي