شوالیۀ ناموجود - ایتالو کالوینو

ماجرای کتاب مربوط به جنگ های صلیبی است. ایتالو کالوینو در «شوالیۀ ناموجود» سعی در پوچ و مضحک جلوه دادن علتی است که گاها جنگ ها به سبب آن صورت می گیرد و «جنگ مشروع» را انگیزه کسب افتخارت احمقانه می داند. در این کتاب شوالیه ای به نام آژیلوف در متن داستان قرار دارد که چیزی جز یک زره تو خالی نیست. شوالیه ای منظم با زرهی سفید است که در حقیقت جسم و وجود انسانی ندارد.

شوالیۀ ناموجود - ایتالو کالوینو

اگر کسی وجود داشته باشد که می بایست به حالش دل سوزاند، عاشقی است که هرگز طعم بوسه های معشوقه را نچشیده و به خاطر آن، آه می کشد. و هزاران بار ترحم انگیزتر از او، عاشق بی نوایی ست که فقط لحظاتی چند، طعم این بوسه ها را چشیده و بعد برای همیشه از آن محروم مانده است

وقتی زنی هوس هیچ یک از مردانی را نمی کند که وجود دارند، تنها هوسی که برایش باقی می ماند نسبت به مردی است که وجود ندارد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب شوالیۀ ناموجود - ایتالو کالوینو