حماسه شمال - جک لندن

«حماسۀ شمال» مجموعه ای از داستانهای کوتاه، نوشتۀ جک لندن می باشد.
کتاب از چهار داستان کوتاه: «فقط گوشت»، «حماسه شمال»، «کافر»، «مکزیکی» تشکیل شده است.

حماسه شمال - جک لندن

جیم با حالت تدافعی، در حالییکه خیانت در درونش زمزمه میکرد گفت:
«مگر ما همیشه با هم بی شیله پیله نبوده ایم»
مات غرید:«بی شیله پیله بودن در ایام سختی بنظر من هیچ ارزشی ندارد. بی شیله پیله بودن در ایام خوشی با ارزش است. وقتی که ما آه در بساط نداریم جز بی شیله پیله بودن چاره ای نداریم»

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب حماسه شمال - جک لندن