شوهر دلخواه و زن بی اهمیت - اسکار وایلد

«شوهر دلخواه و زن بی اهمیت» دو نمایشنامه از اسکار وایلد می باشد.
شوهر دلخواه: نمایشنامه با مهمانی خانۀ سیاستمداری به نام رابرت چیلترن آغاز می شود. خانم چولی که از خطای گذشتۀرابرت چیلترن آگاه است، مهمانی را بهترین فرصت برای ملاقات این سیاستمدار و گرفتن امتیاز از او می بیند. چولی با حضور در مهمانی درخواستش را بیان کرده و زندگی رابرت چیلترن را به هم می‌ریزد و...
زن بی اهمیت: در این اثر اصل داستان در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد. گفت‌وگوهایی که در حقیقت به مناظره می‌ماند، تصویری از تفاوت جامعه‌ی اشرافی آن زمان انگلیس را نمایش می دهد. اشرافی که به شدت معتقدند طبقات باید جدا از هم بوده و متناسب با سطح خود از امکانات جامعه برخوردار باشند. میس هستر ورسلی، خانمی که از امریکا آمده مدام خطاهای این‌ جامعۀطبقاتی را یادآور می شود. در زن بی‌اهمیت زن‌های جامعۀ اشراف بلاتکلیف اند.
لرد ایلینگ‌ورث مرد خوشنامی از طبقه‌ی اشراف از جوانی به نام جرالد خوشش آمده و به او کار داده است. مادر جرالد به علتی که حاضر به گفتن آن نیست، مخالف کار کردن پسرش برای این مرد است و...

شوهر دلخواه و زن بی اهمیت - اسکار وایلد

لیدی استاتفیلد: حقیقتاً سراسر زندگی بسیار بسیار تلخ است، به نظر شما نیست؟
خانم الونبی: به عقیده من زندگی ربع ساعت تلخی است که از لحظات شیرینی بوجود آمده است.

چرا شما زنها نمی توانید ما مردها را با تمام عیبهایمان دوست بدارید؟ همه ی آدمیان، چه مرد چه زن، پای بند زندگی خاکی اند و ناچار عاری از عجز و نقص نیستند. وقتی ما زنان را دوست داریم، آنها را با تمام ضعف ها و معایبشان دوست می داریم، ای بسا که به علت همین وجود، همین نقایص آنها را خیلی بیشتر هم دوست بداریم. آنها که از هر حیث کامل عیارند نیاز به محبت دیگران ندارند... اگر این ضعف ها و زخمهای آدمی وجود نداشته باشد که دیگر کسی نیاز به عشق پیدا نمی کند.
عشق باید همۀ گناهان را ببخشاید مگر گناه بی مهری را. عشق واقعی باید همه نوع زندگی را معذور بدارد، مگر زندگی خالی از عشق را.
زنان می خواهند ما را معبود قابل پرستشی بسازند و آنگاه ما را دوست بدارند، غافل از آنکه قبل از هر چیز ما را بصورت بت هایی دروغین و ساختگی در آورده اند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب شوهر دلخواه و زن بی اهمیت - اسکار وایلد