شیاطین(جن‌زدگان) - فیودور داستایفسکی

شیاطین یا جن‌زدگان رمانی از فیودور داستایفسکی، داستان افرادی انقلابی است که برای رسیدن به آرمان‌های خود از هیچ جنایتی رویگردان نیستند و حاضرند برای دستیابی به آن دست به هر کاری بزنند. شرح حال ملتی است که تصمیم دارند آینده خوبی را برای هم به ارمغان آورند، اما در سایه تصمیمات و کارهای اشتباه به زوال و نابودی کشیده می شوند.

ما باید هوشمندان را با خود همراه کنیم و بر گرده احمقان سوار شویم. نسل حاضر باید از نو تربیت شود تا شایسته آزادی باشد.

هر پرهیزکاری، گذشته‌ای دارد و هر گناهکاری، آینده ای. پس قضاوت نکن!

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب شیاطین(جن‌زدگان) - فیودور داستایفسکی