شاهزادۀ خوشبخت - اسکار وایلد

شاهزادۀ خوشبخت مجموعه ای از داستانهای کوتاه نوشتۀ اسکار وایلد می باشد.
کتاب از شش داستان کوتاه :«شاهزادۀ خوشبخت و پرستوی کوچک»، «بلبل و گل سرخ»، «پسرِ ستاره»، «غولِ خودخواه»، «پادشاه جوان»، «گربه سفید» تشکیل شده است.

شاهزادۀ خوشبخت - اسکار وایلد

پادشاه جوان گفت:
- آیا فقرا و ثروتمندان برادر نیستند؟
مرد جواب داد:
- آری، امّا نام برادر ثروتمند، قابیل است.

پادشاه جوان گفت:
- اینجا سرزمین آزادی است و تو بردۀ هیچ کس نیستی.
بافنده گفت:
- در زمان جنگ، آدم های قوی، آدم های ضعیف را بردۀ خود می کنند و در زمان صلح، ثروتمندان فقرا را بردۀ خود می سازند. ما باید کار کنیم تا زنده بمانیم و آنها آنقدر به ما مزد کم می دهند که ممکن است بمیریم. ما تمام روز را برای آنها عرق می ریزیم و جان می کنیم و آنها جیبشان پر می شود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب شاهزادۀ خوشبخت - اسکار وایلد