سرگیوس پیر - لئو تولستوی

سرگیوس پیر اثر لئو تولستوی که با عناوین«پدر سرژیو»، «باباسرگئی»، «پدر سرگی» نیز منتشر شده است.
تولستوی در داستان «سرگیوس پیر» به دیدگاه افراطی مسیحیان دربارۀ محرومیت از جهان و زندگی می پردازد.
«کیناز» که از مقامات نظامی دربار امپراتوری است، ناگهان به صومعه رفته و راهب می‌شود و از آن پس او را پدر سرگیوس می نامند. سرگیوس برای تقرب به خداوند به پرهیز نفس و سرانجام به خلوت‌نشینی روی می آورد و...

سرگیوس پیر - لئو تولستوی

پانشکا راست می گفت: من از آنچه بودم و از آنچه نبودم تجاوز نکرده ام. من هر چه کردم، به انتظار پاداش آن بودم.
آیا من در راه خدا خدمتی انجام داده ام؟
آیا در این خدمات -که در نظر من بیشتر به تظاهر شبیه بودند- حقیقتی نیز یافت می شد؟
و بخود جواب داد:
«خواه ناخواه اگر انسان قبل از رشد در میان اجتماعی عاقل، مغز بزرگی را در خود احساس کند، کارش مثل من خراب می شود»

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب سرگیوس پیر - لئو تولستوی