سكه سازان - آندره ژید

سكه سازان رمانی از آندره ژید است. «برنار» پسری كه متوجه مي شود فرزند نامشروع است از خانه فرار کرده و شب اول به سراغ دوستش «اولیویه» می رود. فردای آن روز دایی ناتنی «اولیویه» به نام «ادوار» وارد پاریس می شود و...
«ادوار» شخصیت محوری داستان است. او رمان نویسی است که در حال نوشتن رمانی با عنوان «سکه سازان» با همان اشخاص اصلی داستان اما با نامهای دیگر است. نوشتۀ وی خود از «کتابی در کتاب اصلی» تشکیل شده است.

سكه سازان - آندره ژید

من نصیحتی ندارم به شما بگویم. شما این نصیحت را جز در خودتان نمی‌توانید پیدا کنید. جز با زندگی کردن نمی‌توانید یاد بگیرید که چگونه باید زندگی کنید.

 هیچ چیز مثل این گیر و دارها ابدی نیست؛ این کار شما رمان نویس هاست که آن ها را حل کنید. در زندگی چیزی حل نمی شود. همه چیز ادامه پیدا می کند. در بی اطمینانی می مانیم و تا آخر کار، همین شکلی هستیم بی آنکه بدانیم به چه چیز تکیه کنیم. ما در این انتظاریم و زندگی ادامه دارد. انگار نه انگار.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب سكه سازان - آندره ژید