سالومه - اسکار وایلد

«سالومه» نمایشنامه ای از اسکار وایلد می باشد. هرود پادشاه روم بعد از قتل برادرش، زن او هرودیس را به عقد خود در می آورد که با مخالفت یحیی پیامبر مواجه می شود. هرود، یحیی را زندانی می کند اما از آنجا که یحیی را مردی عادل و مقدس می پنداشته او را به قتل نمی رساند.
در روزی که جشنی برپا بود هیرود از سالومه دختر هیرودیاس می خواهد که برقصد و قسم یاد می کند بعد از رقص سالومه، هر آنچه بخواهد به او بدهد. دختر نیز در برابر این خواهش سر یحیی پیامبر را می خواهد.

سالومه - اسکار وایلد

 

هرود: آه از چه عهد بستم. شاهان را سزا نیست که پیمان بندند، اگر بر آن مانند، بیم آورست، و اگر بشکنند آن را نیز بیم آور است.

هرود: سالومه برقص. هر آنچه خواهی به تو می دهم، اگر نیم کشورم باشد.
سالومه: سوگند می خوری حاکم.
هرود: سوگند می خورم سالومه
سالومه: به چه قسم یاد میکنی؟
هرود: به حیات و تاج و خدایانم؛ که هر آنچه خواهی به تو بدهم، هم اگر نیم کشورم باشد...
سالومه: من آماده ام حاکم
(سالومه به رقص هفت پوشش می پردازد)
هرود: آه شگفتا دیدی که دخترت رقصید. سالومه نزدیک شو، باشد که ترا پاداشت دهم. ترا مزدی شاهانه خواهم داد. هر آنچه خواهان باشی. چه را خواست به داشتن داری، بگو.
سالومه: سر یحیی را در طشتی سیمین خواهانم. تو قسم یاد کرده ای.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب سالومه - اسکار وایلد