سلام، کسی اینجا نیست؟ - یوستین گردر

سلام، کسی اینجا نیست؟ نوشتهٔ یوستین گردر، داستانی برای کودکان و نوجوانان است.
پسری که در انتظار تولد برادرش است، با کودکی عجیب از سیاره ای دیگر ملاقات می کند و آنها به بحث و بررسی روند شکل گیری جانداران در زمین و شباهت ها و تفاوت های خود و سیاره هایشان می پردازند.

سلام، کسی اینجا نیست؟ - یوستین گردر

سیب سبز را به طرفش گرفتم و گفتم:
- می توانی این سیب را بخوری.
انگار اولین بار بود که سیب می دید. آن را بو کرد، بعد به خودش جرات داد و گاز کوچکی به آن زد.
و بعد گاز بزرگ تری.
پرسیدم:
- خوش مزه بود؟
تعظیم بلندبالایی به من کرد.
خیلی دلم می خواست بدانم اولین بار که آدمی سیب می خورد مزه اش چطوری است.
برای همین پرسیدم:
-مزه اش چطور بود؟
باز هم تعظیم کرد.
پرسیدم:
-چرا تعظیم می کنی؟
گفت:
-ما توی سیاره مان، همیشه وقتی کسی سوال هوشمندانه ای بکند، تعظیم می کنیم.
-پس وقتی می خواهید به کسی احترام بگذارید، چه کار می کنید؟
او گفت:
-سعی می کنیم سوالی هوشمندانه مطرح کنیم.
-چرا؟
اول چون سوالی جدیدی مطرح کرده بودم تعظیم کوتاهی کرد و سپس جواب داد:
-ما سعی می کنیم سوالی هوشمندانه مطرح کنیم تا طرف مقابل هم تعظیم کند.
آن قدر حرفش جالب بود که دولا شدم و با تمام قوا تعظیم کردم.
پرسید:
- چرا تعظیم کردی؟
از لحن صدایش معلوم بود که دلخور شده است.
گفتم:
-چون به سوال من پاسخی هوشمندانه دادی.
حرفی را که آن وقت زد، هیچ وقت فراموش نمی کنم:
-برای پاسخ که تعظیم نمی کنند، هیچ جوابی آن قدر صحیح نیست که شایسته ی تعظیم باشد.
میکا ادامه داد: کسی که تعظیم می کند، خم می شود، تو نباید در مقابل یک پاسخ خم شوی.
-چرا نه؟
-پاسخ فقط بخشی از راه است که پشت سر گذاشته شده، این سوال است که همیشه به پیشِ رو اشاره دارد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب سلام، کسی اینجا نیست؟ - یوستین گردر