ساحره پورتوبلو - پائولو کوئلیو

ساحره پورتوبلو، اثر پائولو کوئلیو، روایت دختری کولی(آتنا) است که مادرش او را در ترانسیلوانی رومانی سر راه گذاشته است. کودک توسط زن و شوهری لبنانی،‌ به فرزندی پذیرفته می شود و...
داستان راوی مستقلی ندارد و هر راوی روایت خود را از ماجرای زندگی و مرگ آتنا ارائه می دهد، این روایتها- در عین تناقض و تضادهایی کهدارند - در کنار هم، همدیگر را تکمیل می کنند.

ساحره پرتوبلو - پائولو کوئلیو

عشق عادت یا تعهد یا بدهی نیست. چیزی نیست که ترانه های عاشقانه به ما یاد می دهند.
عشق هست. بدون تعریف!
عشق بورز و نپرس...

سرنوشت در برابر کسانی که می خواهند در جهان سپری شده زندگی کنند، بی رحم است...
کسی که باور کند شکست خورده، همواره شکست خواهد خورد.
کسی که تصمیم می گیرد جلوی تغییرات را بگیرد، غبار خواهد شد.
نفرین بر آنانی که حرکت نمی کنند و مانع حرکت دیگران می شوند!

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب ساحره پورتوبلو - پائولو کوئلیو