چرم ساغری - انوره دو بالزاک

چرم ساغری "6"

جمله «فرانسویان در برابر قانون برابرند» برای او یک دروغ بزرگ است که در قانون اساسی نوشته اند. او از قانون اطاعت نخواهد کرد بلکه قانون به اطاعت او در می آید. اساساً چوبه دار و جلاد برای آدم پولدار خلق نشده!
رافائل در جواب گفت:
- بله، منتها خود آنها جلاد خودشان هستند.