چرم ساغری - انوره دو بالزاک

چرم ساغری "5"

چنانچه عشق بخواهد به مبارزه با فداکاریهای بزرگ درآید ناچار است که روی فداکاریها را با پارچه ای بپوشاند و آنها را در عالم سکوت کفن پیچ نماید.