چرم ساغری - انوره دو بالزاک

چرم ساغری رمانی از انوره دو بالزاک است. داستان جوانی به نام رافائل دو والانتین، که یتیم و سخت تنگدست مانده است، و در اتاق زیرشیروانی خانه ای اجاره ای زندگی میکند. دختر صاحب خانه «پولين» با همه قلبش عاشق او می شود اما رافائل عاشق زنی پولدار«فئودورا» است. زماني كه او از عشق و زندگی نومید می‌شود می‌خواهد خودکشی کند. در این هنگام با عتیقه فروشی ملاقات می‌کند. این شخص تکه‌ای چرم ساغری به او هدیه می‌کند كه قادر است آرزوهاي او را برآورده سازد اما از عمرش مي كاهد و ....
چرم ساغری در واقع طلسمی است که در زندگی همه انسانهاست. تلاش فرد برای رسیدن به خواسته ها و آرزوهایش بتدریج نیروهای جسم و جانش را می فرساید و از سرمایه زندگانیش می کاهد.

چرم ساغری - انوره دو بالزاک

وقتی که خواسته باشیم درباره اشخاص قضاوت کنیم حداقل به افکار اسرارآمیز او دقت بکار می بریم، به بدبختیهای او رسیدگی می کنیم به اضطرابهای او تعمق می نمائیم، ولی چنانچه قضاوت را به حوادث مادی مربوط کنیم مانند این است که در فهرست تاریخ به شرح حال احمقها مشغول شویم.

انسان با سیراب کردن دو غریزه خود، چشمه های وجودش را خشک می کند. و می توان در دو کلمه، به دو علت اصلی مرگ پی برد: خواستن و توانستن.
و در انتهای این دو، یک فرمول دیگری نیز وجود دارد که مورد استفاده عقلا است. خواستن ما را می سوزاند و توانستن ما را فنا می کند. ولی دانستن سبب آرامش مداوم در سازمان ضعیف وجود است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب چرم ساغری - انوره دو بالزاک