سفرها - نیکوس کازانتزاکیس

فقر، تسلیم و عفاف، این بود سه فضیلت بزرگ فرانسیسکن*.
اگر عاقبت این سه فضیلت بر کرسی می نشست و اگر هر یک از ما یک فرانسیسکن می شدیم، بدون شک همۀ جهان از کف می رفت. ای کاش فرانسیسکن بار دیگر با ما سخن بگوید و این بار سخنهای شدنی تر

* فرانسیس آسیزی از مشهورترین و مقدس‌ترین شخصیت‌های عالم مسیحیت و بنیان‌گذار فرقه فرانسیسکنها می‌باشد.

نوشتن دیدگاه