صد سال تنهایی - گابریل گارسیا مارکز

صد سال تنهایی "3"

سالها سال بعد٬ هنگامی که سرهنگ آئورلیانو بوئندیا در مقابل سربازانی که قرار بود تیربارانش کنند ایستاده بود ٬ بعد از ظهر دوردستی را به یاد آورد که پدرش او را به کشف یخ برده بود.
در آن زمان دهکده ی ماکوندو تنها بیست خانه ی کاهگلی و نئین داشت .خانه ها در ساحل رودخانه بنا شده بود.آب رودخانه زلال بود و از روی سنگهای سفید و بزرگی ٬شبیه به جانوران ماقبل تاریخ میگذشت.
جهان چنان تازه بود که بسیاری چیزها هنوز اسمی نداشتند و برای نامیدنشان می بایست با انگشت به آن ها اشاره کنی...